โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของแผนพลังงาน”

ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ให้ทำการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายพลังงาน และการชี้นำนโยบายพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย การส่งเสริม การบริโภค การผลิต และเทคโนโลยี เป็นต้น มาเป็นหลักการพิจารณาวางแผน และคาดการณ์ผลจากการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น  หัวข้อ “ภาพอนาคตพลังงานไทย: ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของแผนพลังงาน″ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 Energy Complex อาคาร B กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย

Draft scenario – Reference 9-9-15

in: Activities, Energy Modeling-Activities, Energy Modeling-Projects, Highlights, Latest Activities, Seminar
total views : 3,975 views