โครงการภาพจำลองสถานการณ์เพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2558″

โครงการภาพจำลองสถานการณ์เพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานระดับประเทศ
ภายใต้หัวข้อ “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2558″

เสนอ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จัดทำโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยพลังงาน)

**************************************************************

วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษาและจัดทำภาพจำลองอนาคตพลังงานของประเทศ ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานในรูปแบบต่างๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในปรับปรุงยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ
• เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากร พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในกระบวนการภาพจำลองอนาคตด้านพลังงานสู่สาธารณะ

บทนำ
สถานการณ์พลังงานในปัจจุบันที่นับวันจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลก ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การพัฒนาแหล่งพลังงานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทิศทางการกำหนดนโยบายทั่วโลก หรือแม้กระทั่งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้น การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่คำนึงปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้นบางครั้งก็อาจส่งผลกระทบต่อภาพการพัฒนาในระยะยาว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และมีการการศึกษาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพก็คือ การจำลองภาพสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานมีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้

การศึกษาภาพจำลองสถานการณ์ในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นในการพิจารณามุมมองการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะในด้านพลังงานและประเด็นท้าทายต่างๆ ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องเผชิญในอนาคตเพื่อนำมากำหนดภาพอนาคตพลังงานสำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

เอกสารประกอบการบรรยาย

ครั้งที่ 1การสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นในการศึกษา “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2558”
17/07/2014 (09.00 – 12.00)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย_170714

***********************************************************************************

ครั้งที่ 2การประชุมย่อยในการจัดทำภาพอนาคตพลังงานไทย 2558: ประสิทธิภาพและทางเลือกของผู้ใช้พลังงาน
06/08/2014 (09.00 – 12.00)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย_060814

***********************************************************************************

ครั้งที่ 3การประชุมย่อยในการจัดทำภาพอนาคตพลังงานไทย 2558: ทางเลือกการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
21/08/2014 (09.00 – 12.00)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 210814

***********************************************************************************

ครั้งที่ 4การประชุมย่อยในการจัดทำภาพอนาคตพลังงานไทย 2558: ทางเลือกการจัดหาปิโตรเลียม
11/09/2014 (09.00 – 12.00)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 110914

***********************************************************************************

ครั้งที่ 5การประชุมย่อยในการจัดทำภาพอนาคตพลังงานไทย 2558: ทางเลือกการใช้พลังงานหมุนเวียน
18/09/2014 (09.00 – 12.00)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 180914

***********************************************************************************

ครั้งที่ 6สัมมนารับฟังความคิดเห็นในผลการศึกษาภาพอนาคตพลังงานของไทย 2558 – 2579
07/11/2014 (09.00 – 12.00)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย 07112014

in: Energy Modeling-Articles, Energy Modeling-Projects, Seminar
total views : 6,097 views