งานสัมมนาในหัวข้อ “การเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน: การบูรณาการด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”

ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันในโครงการวิจัย “การวิจัยเชิงนโยบายในมุมมองของไทยเพื่อการพัฒนาด้านพลังงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Policy Research on Energy Development in Myanmar: Thai’s Perspective)” ซึ่งเน้นในบริบทของการใช้พลังงานไฟฟ้าในชนบทของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สถาบันฯ จึงได้ร่วมกับ Todai Policy Alternative Research Institute (PARI) มหาวิทยาลัยโตเกียว ในการจัดสัมมนาในหัวข้อ “การเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน: การบูรณาการด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในโครงการหรือแผนปฏิบัติการที่จะนำเข้าพลังงานจากประเทศเมียนมาร์ภายใต้บริบทความมั่นคงด้านพลังงานของไทย หารือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการวางแผนการนำเข้าพลังงานของไทย จากการผลิตไฟฟ้าในชนบทของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และศึกษาลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๓ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะสุโกศล

เอกสารประกอบการสัมมนา

01 Project Overview - Ichiro SAKATA

02 Policy research on energy development in Myanmar: The Thai’s perspective – Kensuke Yamaguchi

03 SEA Energy Outlook and Perspectives on Bilateral Cooperation – Venkatachalam Anbumozhi

04 Dawei Power Project - Danuja Simasathien

05 Lessons from Nam Theun2 IPP Project – Masayuki SEINO

06 Expectation and Challenges in Myanmar: Investors’ point of view – Setsuo IUCHI

07 Case Introduction: Dawei,Tasan,Hutghi – Suthee Traivivatana

08 Turning on Myanmar’s Lights_Integrated Energy Development Study Phase Two Fieldwork Initiative – Keith Rabin

09 Investment in Myanmar: Government policy and the role of civil society – Ukrist Pathmanand

10 JICA’s Scheme for Private Project (incl PPPBOT) Promotion (JICA Private Window) – Tomoyuki KAWABATA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

1. งานสัมมนาในหัวข้อ “มุมมองของไทยต่อการวิวัฒนาการด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”

2. The 2nd PARI-ERI Joint Workshop Detailed Report ASEAN Connectivity: Power Integration between Thailand and Myanmar

3. The 2nd PARI-ERI Joint Workshop Flash Report ASEAN Connectivity: Power Integration between Thailand and Myanmar

4. The 1st PARI-ERI Joint Workshop Report Evolving Energy Relationship between Thailand and Myanmar: A View From Thailand

ติดต่อ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  ดร.สุธี ไตรวิวัฒนา ผ่าน email มายัง suthee@eri.chula.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4099-8035

IMG_9344 IMG_9530 IMG_9462 IMG_9487

IMG_9581 IMG_9571 IMG_9597 IMG_9585

in: Activities, Highlights, Latest Activities, News, Seminar, Uncategorized
total views : 5,231 views