สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 2557-2576”

MTP2-Huahin

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)  กระทรวงพลังงาน  ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของ ประเทศในมิติต่างๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ  20 ปี  ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยใน อีก 20 ปี

ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 2557-2576” ในวันศุกร์ที่ 10 – 12  มกราคม  พ.ศ. 2556  ณ ห้องประชุม MEETING ROOM I  โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา  ถนนเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. Agenda and participant

2. PP – Draft master plan

3. Master plan summary

 

in: Energy Modeling-Activities, Energy Modeling-Projects, Seminar
total views : 3,544 views