งานสัมมนาหัวข้อ “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2557: ทิศทางการพัฒนาพลังงานและคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน”

ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน  ให้ ดำเนินการศึกษาโครงการภาพจำลองสถานการณ์เพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานระดับ ประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาข้อมูลเชิงวิเคราะห์และฉายภาพอนาคตทั้งด้าน การใช้และการจัดหาพลังงานโดยเฉพาะในภาคคมนาคมขนส่งในอีก 20 ปีข้างหน้า รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาในด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ

สถาบันฯจึงได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2557: ทิศทางการพัฒนาพลังงานและคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นในผลการศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้าน พลังงานและคมนาคมขนส่งร่วมกันโดยจะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี

เอกสารประกอบการสัมมนา

Thailand Energy Outlook 2013 (16-12-13) to comment

in: Energy Modeling and Outlook, Energy Modeling-Activities, Seminar
total views : 4,201 views