สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” จ.นครราชสีมา

MTP2-NAKORNRACHASIMA

      สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)  กระทรวงพลังงาน  ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ  20 ปี  ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยในอีก 20 ปี

ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2  หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    เวลา 9.00 – 12.30 น.   ณ ห้องอรพิม ชั้น 1 โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกอบการสัมมนา

Agenda 12-11-13 (seminar in NE)

PP – Draft master plan 12-11-13

in: Energy Modeling-Activities, Latest Activities, News, Seminar
total views : 3,800 views