สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” จังหวัดระยอง

MTP2-RAYONG

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยในอีก 20 ปี
ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมเสม็ด 1-2 โรงแรมคามิโอ แกรนด์, ระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เอกสารประกอบการสัมมนา

Agenda 1-11-13 (seminar in E)

PP – Draft master plan 1-11-13

in: Activities, Energy Modeling and Outlook, Energy Modeling-Activities, Latest Activities, News, Seminar
total views : 3,655 views