การประชุมคณะที่ปรึกษาการจัดทำ Solar PV Roadmap ของประเทศไทย

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษ ในการจัดทำ Thailand’s Solar PV Roadmap เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีองค์ประกอบของการวิจัย และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบจัดทำ Solar PV Roadmap ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในคณะที่ปรึกษาการจัดทำ Solar PV Roadmap หลายภาคส่วน ซึ่งในการประชุมคณะที่ปรึกษาฯ ในครั้งนี้มีการนำผลที่ได้จากการประชุมคณะทำงานฯในครั้งที่ผ่านมา รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการกำกับดูแล FiT ในวาระเพื่อพิจารณา เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการยกร่าง Solar PV Roadmap ของประเทศไทย โดยมีกำหนดการประชุมในวันศุกร์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

IMG_6230IMG_6245IMG_6300IMG_6282IMG_6288IMG_6284IMG_6280IMG_6272IMG_6242IMG_6261

in: Activities, Energy Policy and Economics, Energy Policy-Activities, Research
total views : 4,251 views