สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.พระนครศรีอยุธยา

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย”  วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555    เวลา 9.00 – 12.30 น.  ณ  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ถนนโรจนะ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณภาวิณี โกษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานกล่าวนำและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาต่อประธานเปิด งานและผู้เข้าร่วมสัมมนา

คุณปรียา  ปาลิโพธิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย ในอีก 20 ปีข้างหน้าเรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย”  ภาคกลาง

ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อภิปรายถึงกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายของการจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย

ดร.วีรินทร์  หวังจิรนิรันดร์ บรรยายผลสรุปการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคตและปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายพลังงานไทย

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ภาพบรรยากาศภายในงาน

in: Activities, Seminar
total views : 2,635 views