วารสารวิจัยพลังงาน ปีที่12 ฉบับที่2, 2558

Download บทความวิจัย การศึกษาดัชนีชี้วัดที่แสดงสถานภาพความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย : ในมุมมองของผู้ผลิตไฟฟ้า โดย มลนิรา ธรรมเสรีกุล, วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านพลังงาน... Read More

วารสารวิจัยพลังงาน ปีที่12 ฉบับที่1, 2558

Download บทความวิจัย การปรับปรุงการใช้พลังงานสำหรับเตาหลอมอะลูมิเนียม ชนิดให้ความร้อนโดยอุปกรณ์หัวพ่นไฟ ในกระบวนการหลอมอะลูมิเนียมของโรงงานผลิตลวด อะลูมิเนียม โดยโฆษิต พุกะทรัพย์,... Read More

วารสารวิจัยพลังงาน ปีที่11 ฉบับที่2, 2557

Download บทความวิจัย ระบบการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดย อณารัฐ เทียมเศวต, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์ในเครื่องกังหันก๊าซของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม... Read More

วารสารวิจัยพลังงาน ปีที่11 ฉบับที่1, 2557

Detail: ENERGY MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT FOR ISO 50001:2011 FOR AUTOMOTIVE PARTS FACTORIES Pichet Pasena and Sompong Putivisutisak ABSTRACT The objective of this research is to investigate a procedure to improve the existing energy management system based on The Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535 (1992) (as amended by Energy Conservation Promotion Act (No.2) B.E. 2550 (2007)) to meet the requirements of the internationally recognized ISO 50001:2011. The case... Read More

วารสารวิจัยพลังงาน ปีที่10 ฉบับที่3, 2556

Detail: APPROPRIATE FINANCIAL MEASURES FOR THE SUPPORT OF RESIDENTIAL ROOFTOP SOLAR SYSTEMS IN THAILAND Disorn Chaichuangchok, Sopitsuda Tongsopit and Naebboon Hoonchareon ABSTRACT In Thailand, the investment in residential rooftop solar power systems is still not attractive because there is still a lack of support measures for this market segment. The support measures that the government has put in place to date have been focused primarily on large-scale solar farm investment... Read More