สัมมนารับฟังความคิดเห็นในการศึกษา “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2559” ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย

สัมมนารับฟังความคิดเห็นในการศึกษา “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2559” ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย

ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ให้ทำการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายพลังงาน... Read More

【The 5th ERI-PARI Joint Workshop】 ASEAN Energy Connectivity: Opportunities and Barriers of Power Development in Myanmar

【The 5th ERI-PARI Joint Workshop】 ASEAN Energy Connectivity: Opportunities and Barriers of Power Development in Myanmar

【The 5th ERI-PARI Joint Workshop】 ASEAN Energy Connectivity: Opportunities and Barriers of Power Development in Myanmar September 24, 2015,Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University, Bangkok Hosted by Energy Research Institute (ERI, Chulalongkorn University) & Policy Alternative Research Institute (PARI, the University of Tokyo) Supported by Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) & ASEAN Center for Energy (ACE)) 1. Objective: This is the first event of... Read More

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของแผนพลังงาน”

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของแผนพลังงาน”

ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ให้ทำการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายพลังงาน... Read More

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ”

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ” เสนอ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดทำโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจ ความต้องการใช้ และประสิทธิภาพพลังงาน

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจ ความต้องการใช้ และประสิทธิภาพพลังงาน” เสนอ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดทำโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More