สถาบันวิจัยพลังงานเข้าร่วมบรรยายในงาน Clean Power Asia 2013

สถาบันวิจัยพลังงานเข้าร่วมบรรยายในงาน Clean Power Asia 2013

เข้าร่วมบรรยายในงาน Clean Power Asia 2013 เรื่อง “พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย นโยบาย อนาคต และความท้าทาย” รายละเอียดเพิ่มเติม   ...

สถาบันวิจัยพลังงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนา ASEAN ENERGY FOCUS 2013

สถาบันวิจัยพลังงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนา Asean Energy Focus 2013 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และความร่วมมือก้นกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม  ...

สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.พระนครศรีอยุธยา

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More

สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.สุราษฎร์ธานี

สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.สุราษฎร์ธานี

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More

สัมมนาระดมความคิดเห็นในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี จ. เชียงใหม่

สัมมนาระดมความคิดเห็นในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี จ. เชียงใหม่

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More