สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” จ.ราชบุรี

สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” จ.ราชบุรี

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ... Read More

การจัดทำ Solar PV Roadmap ของประเทศไทย

การจัดทำ Solar PV Roadmap ของประเทศไทย

Sorry, this entry is only available in English.  ...

ERI-UT Joint conference: Energy intergration in manager: A view from aboard

ERI-UT Joint conference: Energy intergration in manager: A view from aboard

 ...

(English) ERI received a grant from UK’s Prosperity Fund

Sorry, this entry is only available in English.  ...

(English) A workshop on Energy Integration in Myanmar

Sorry, this entry is only available in English.  ...